LRF och Svensk Mjölk underteckande i december ifjol ett avtal om att bilda LRF Mjölk. Det innebär att mjölkens branschfrågor från och med den i år organiseras i en ny enhet på Lantbrukarnas Riksförbund – LRF Mjölk.

Syftet med bildandet av LRF Mjölk är att stärka de svenska mjölkproducenternas inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden, genom en samlad och effektiv organisation för branschspecifika frågor. Genom avtalet om LRF Mjölk fullföljs det inriktningsbeslut som Svensk Mjölks styrelse fattade i slutet av oktober.

LRF Mjölk ska öka de svenska mjölkproducenternas och mejeriföretagens förutsättningar att skapa tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft via huvudfrågorna näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, gemensam marknadsföring, kriskommunikation samt andra konkurrensneutrala branschfrågor. LRF Mjölk kommer att ledas av en mjölkdelegation bestående av representanter från mejeriföreningar, husdjursföreningar, LRF och andra branschföretag. I samråd med LRFs VD kommer Mjölkdelegationen att tillsätta en direktör som leder det operativa arbetet i LRF Mjölk. Bildandet av LRF Mjölk innebär att 21 av Svensk Mjölks medarbetare överförs och anställs i LRF.