Övrigt

Låt små elproducenter kvitta el årsvis

Många hustak kan användas för solceller som ger egen el. Foto: Naturskyddsforeningen.
Många hustak kan användas för solceller som ger egen el. Foto: Naturskyddsforeningen.

Många hustak kan användas för solceller som ger egen el. Foto: Naturskyddsforeningen.

Produktion av egen el borde kvittas mot förbrukningen per år. Då stimuleras småskalig produktion av förnybar el. 

Alla som producerar egen el borde få kvitta mot den egna förbrukningen, men inte bara månadsvis utan årsvis. Först då kan man räkna hem lite större investeringar, skriver Svante Axelsson Naturskyddsföreningen och Joacim Olsson Villaägarnas Riksförbund i en dabattartikeln ”Låt husägarna kvitta för hela året” i Ny Teknik.

Nettodebitering kan bli en pusselbit för att stimulera investeringar i ett hållbart energisystem och regeringen utreder just nu frågan. Men för att nettodebiteringen ska få verklig effekt även för mindre användare såsom småhusägare, är det avgörande att kvittningen sker årsvis och inte månadsvis.

Elmarknaden präglas idag av koncentration, med ett fåtal mycket stora företag som dominerar kraftproduktionen. Trots en politisk samsyn om att fler kraftproducenter skulle minska jättarnas dominans och marknadsmakt, har konkreta reformer lyst med sin frånvaro. Rätt utformat kan ett system med nettodebitering stimulera hushållen att investera i egen el, vilket både hjälper miljön och privatekonomin, och erbjuder konsumenterna en väg ut ur oligopolet.

Danmark gick före med nettodebitering av el
Danmark infördes nettodebitering redan 1998, med resultatet att investeringarna i framför allt solcellsanläggningar ökade markant. Samma utveckling kan förväntas i Sverige, om nettodebitering blir verklighet. För Sverige, med sitt nordliga läge och stora variation av solstrålar över året så är det av yttersta vikt att kvittningen sker på årsbasis.

Då får nämligen den småskaliga producenten samma ekonomi i kalkylen som för andra energieffektiviseringar. Oavsett vilken tid på dagen eller året som energin sparas, så får mikroproducenten lika mycket betalt. Om produktionen tidvis är större än användningen i exempelvis ett småhus, matas överskottet ut på elnätet, och används någon annanstans där den behövs bättre.

Sommarens elöverskott kompenserar vinterns förbrukning
Då kan en solcellsägare dimensionera sin anläggning efter hela årets nettokonsumtion och därmed låta sommarens produktionsöverskott kompensera vinterns underskott.

Med en månadsvis nettodebitering blir effekten att bara mycket små anläggningar dimensionerade efter sommarmånaderna blir aktuella eftersom värdet på överskottselen är för lågt för att väga upp investeringskostnaderna. Månadsvis nettodebitering skulle helt enkelt inte skapa de incitament som krävs för att attrahera investeringar.

En effektivisering som ger nya jobb
Nettodebitering är alltså visserligen tekniskt sett en form av skattesubvention för att stimulera investeringar i småskalig förnybar elproduktion. Men ur husägarens synvinkel är egen-el en energieffektiviserande åtgärd bland andra. Dessutom skulle skattebortfallet kompenseras av nya arbetstillfällen.

Potentialen är stor – det finns enorma takytor att utnyttja. Men för att realisera den potentialen måste kvittningen ske årsvis. Vi är många potentiella elproducenter som hoppas att det är en bärande del av den utredning energiministern har beställt och som ska redovisas i juni 2013.

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, Villaägarnas Riksförbund

Källa: Naturskyddsföreningen.

Så här fungerar nettodebitering
Den som har till exempel egna solceller på taket och därmed producerar egen förnybar el får kvitta produktionen mot sin egen elkonsumtion. Vitsen är att enbart nettokonsumtionen beskattas.