Regeringen släpper sista taget om rovdjursförvaltningen

Nivån för vargens gynnsamma bevarandestatus (gybs) har varit ständigt ifrågasatt de senaste åren.

2013 gick den dåvarande regeringen därför in och föreslog att gybs ska vara i spannet 170-270 vargar. Förslaget röstades igenom i riksdagen och Naturvårdsverket valde 270 som gybs.

2015 gav Gustaf Fridolin (MP), å regeringens vägnar, Naturvårdsverket i uppdrag att åter utreda gybs i samarbete med Statens Jordbruksverk. I en delredovisning av uppdraget presenterade man sin slutsats: Gynnsam bevarandestatus är 300 vargar.

Formaliserades i år

300 är den nivå som Naturvårdsverket sedan har följt vid beslut om bland annat vargjakt. Och i februari i år formaliserades nivån genom att 300 blir den siffra man rapporterar som referensvärde till EU.

Naturvårdsverkets uppdrag var att utreda gybs. Riksdagsbeslut på 170-270 kvarstod fortfarande.

Den 13 mars ställer Sten Bergheden (M) frågan om hur denna nivå kunnat formaliseras och om statsrådet har godkänt detta.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) svarar:
”Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen och för rapporteringen enligt art- och habitatdirektivet. Regeringen kan inte ha några synpunkter på Naturvårdsverkets vetenskapliga bedömningar eller bedömningar i enskilda frågor.”

Taggar:
Läs också