Lantbruk

Så kan du arrendera ut mark till solenergiproduktion

För att arrendera ut till Turn behöver ytan vara cirka 10 hektar eller mer.

En stor del av Sveriges jordbruksmark är outnyttjad. Solenergibolaget Turn vill bygga fler solparker i Sverige och menar att många markägare inte vet om att deras mark skulle kunna användas för att producera solenergi.

Solenergibolaget Turn bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar på icke odlingsbar mark och säljer vidare energin till svenska bolag. Målet är att Turn ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028.

Under 2023 har efterfrågan på solceller och solcellsparker ökat markant. Inte minst bland lokala markägare som innehar outnyttjad mark. Marken kan då arrenderas ut till Turn, som sedan ersätter markägaren per hektar.

– Det finns ett växande intresse att arrendera ut mark till oss. Många sitter på mark som inte går att odla på och ser en intäktsmöjlighet, samtidigt som de vill bidra till energiomställningen. Vårt uppdrag framöver är att nå ut till ännu fler markägare för att kunna producera mer förnyelsebar energi, säger Kenny Fogel, vd på Turn.

Turn arbetar just nu med att bygga solparker och parallellt hitta fler markägare som vill arrendera ut sin mark. Målet är att bygga solparker i Sverige med kapacitet för 250 till 350 megawatt om året, med målet om att sätta 1,500 MW i drift till 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3 000 fotbollsplaner.

Markägare som arrenderar ut till Turn varierar från gods med enorma ägor, företag med outnyttjade marker, till små familjegårdar med bara några hektar att avvara. Det kan dock vara svårt att hitta information om hur processen går till och vad som krävs för att kunna arrendera ut sin mark till att anlägga en solpark.

– Vi får ofta frågor från markägare vi kommer i kontakt med som upplever att det är svårt att hitta information om vad som gäller för att arrendera ut sin mark till solenergiproduktion. Processen kan kännas överväldigande för den som inte är insatt, när det i själva verket är rätt enkelt och vi som arrendator drar det tunga lasset. Därför har vi sammanställt information så att markägare enklare ska få överblick över vad som krävs, säger Kenny Fogel.

Det här krävs för att arrendera ut din mark till att producera solenergi:

1. Anslutning till elnät

En förutsättning för solcellsparker är att det finns möjlighet att ansluta till elnätet. Solenergibolaget undersöker förutsättningar och skickar en förfrågan till nätägaren om vilken kapacitet som finns tillgänglig.

2. Rätt markförutsättningar

Marken ska gärna vara torr och relativt platt. Den får inte heller vara för stenig eftersom man pålar marken med solcellerna. Därför är åkermark den yta som ofta används men även torvmosse, industrimark eller skogsmark kan fungera. Växtlighet på marken är inget hinder, det kan till och med ha en positiv inverkan på solcellerna. Fullt solläge är det optimala men det kan även fungera med en viss skuggning beroende på ytans storlek och läge.

3. Tillräckligt antal hektar

För att arrendera ut till Turn behöver ytan vara cirka 10 hektar eller mer, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner. Marken ska gärna, men måste inte, vara sammanhängande.

4. Geografiskt läge

En vanlig uppfattning är att det inte är lönsamt att anlägga solceller i landets norra delar. Detta stämmer dock inte. Strålningen från solen är tillräckligt stark för att solcellerna ska generera el. I och med att norra Sverige får fler soltimmar än resten av landet under sommarhalvåret kompenserar det i viss mån för de minskade timmarna under vintern.

5. Goda möjligheter till bygglov

Solenergibolaget hanterar i regel alla tillstånd som behövs för att anlägga solparken. Om det finns möjlighet att ansluta till elnätet skickas ett samråd in till Länsstyrelsen och därefter en bygglovsansökan till kommunen. Hela processen från första kontakt till byggstart tar ungefär 18 månader.

6. Ett långsiktigt perspektiv på att arrendera ut marken

Precis som många andra arrenden är en solpark ett relativt långsiktigt åtagande. Fördelen med solparker är att återställande av marken är enkel då solcellerna inte innebär något ingrepp på vare sig marken eller miljön omkring. Tack vare att marken under arrendet får vila kan den biologiska mångfalden och brukbarheten till och med ha ökat under parkens livstid.

Källa: Turn energy

logo
Jenny Marcuson-Fors