Aktuellt

Arbetar för att underlätta lantbrukarnas situation

Torkdrabbad spannmålsodling. Foto: Agneta Gustavsson.

Den långvariga torkan skapar en hel del problem, inte minst för lantbrukssektorn. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Erfarenheter från torkan 2018 finns med och det sker ett intensivt arbete på bred front för att få överblick över situationen och ta tillvara alla möjligheter till skörd av grovfoder.

– Vi följer läget intensivt och lyfter på alla stenar för att se hur vi myndigheter, Jordbruksverket och länsstyrelser, tillsammans med branschorganisationer kan bidra till att klara av situationen. Fodertillgången riskerar att bli knapp och hela arealen behöver skördas. Det kan till exempel handla om dispenser och undantag från ordinarie regelverk, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör.

Klartecken att skörda trädor

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet. Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med sin länsstyrelse.

När det kommer till skörd av blommande trädor, fältkanter och gröngödslingsgrödor som räknas som miljöytor i grundvillkoren till gårdsstödet undersöker Jordbruksverket möjligheterna till undantag för att göra det möjligt att skörda dessa. Vi hoppas att kunna gå ut med information om skörd av dessa ytor under de kommande dagarna.

– Lantbrukare har en mycket besvärlig situation med en kall vår och nu torkan. Detta är ett helt nödvändigt beslut som är viktigt för både lantbrukares ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning, säger Anna Olofsson, länsråd i Örebro län.

Stor brandrisk i skog och fält

Myndigheterna följer utvecklingen av skogsbränderna runt om i landet. Skogsbränder kan innebära att djur måste flyttas. Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar vid evakuering av djur. Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Det är bra om man kan hålla isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.