Aktuellt

Enkät om psykisk hälsa

Peter Lundqvist, senior advisor och tidigare professor i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: SLU.

För att öka kunskapen om svenska lantbrukares psykiska hälsa och välbefinnande går nu en stor enkät ut till cirka 10 000 heltidslantbrukare över hela landet. Enkäten innehåller frågor om drivkrafter, utmaningar, stress och välbefinnande.

Det är väl känt att måendet kan påverka arbetet och öka risken för olyckor, men kunskapen om den psykiska hälsan bland landets lantbrukare saknas. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna, förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan inom lantbruket under perioden 2024-2028. Till detta har avsatts 47 miljoner kronor. Ett första steg är att genom en enkät kartlägga lantbrukarnas situation, vilket finansieras genom ett anslag på ytterligare tre miljoner kronor.

Peter Lundqvist, senior advisor och tidigare professor i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, är en av forskarna bakom enkäten. Han är väldigt glad över att den psykiska hälsan och välbefinnandet hos landets lantbrukare nu kommer i fokus.

Saknats kunskap

– Äntligen! Jag har länge sett att dessa frågor prioriterats i andra länder, men att det saknats kunskap om hur Sveriges lantbrukare mår och hur de hanterar stress, oro och psykisk ohälsa. Min avhandling 1988 handlade delvis om detta. Jag jämförde då yngre och äldre lantbrukare med avseende på psykosociala faktorer och har sedan dess väntat på denna möjlighet. Det ska bli riktigt spännande och känns verkligen meningsfullt, säger Peter Lundqvist.

Ökad förståelse

Han tror att kartläggningen och den nya kunskapen kommer att leda till en ökad förståelse för lantbrukarnas utmaningar i sin verksamhet.

– Först och främst hoppas jag att satsningen kan bidra till att det blir lättare att prata om den psykiska hälsan lantbrukare emellan och att man tar bättre hand om sin egen hälsa.

Bättre stöd

Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar, vilka kommer att användas i Jordbruksverkets kommande strategi för lantbrukets arbetsmiljö. Strategin förväntas leda till bättre stöd och råd till lantbrukare gällande fysisk och psykisk hälsa. Peter Lundqvist är medförfattare till den nya strategin och kommer att hjälpa till med att dra i gång den, som rådgivare och bollplank.

Projektet har en referensgrupp med representanter från Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK): Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Gröna arbetsgivare, Kommunal, Maskinleverantörerna, Växa Sverige, De Laval International, Naturbruksskolornas förening, HIR Skåne, Arbetsmiljöverket, RISE och SLU. I referensgruppen ingår även representanter för LRF Ungdom, Lantmännen, lantbrukare samt psykolog från Brolin Westrell.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU