Jordbruk

Färre djur på våra gårdar

Foto: Urban Wigert, Jordbruksverket.

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har minskat det senaste året, frånsett slaktkycklingar som ökat i antal under flera år. Det visar resultaten från undersökningen av strukturen i jordbruket som Jordbruksverket genomförde under 2023.

Senaste underökningen av samtliga jordbruksföretag var 2020. Statistiken för åren 2021 och 2022 bygger på urvalsundersökningar om djurantalet i Sverige.

Slaktkycklingar ökar

Resultaten för 2023 visar att antalet nötkreatur har minskat med knappt 1 procent, och antalet får med 3 procent sedan 2020. Antalet grisar har minskat med 5 procent och antalet höns med 8 procent. Däremot har antalet slaktkycklingar ökat med cirka 5 procent sedan 2020.

Medan får- och nötkreatursföretagen följer ungefär samma fördelning över landet vad gäller djurantal så är koncentrationen av antalet grisar stor i Skåne. 30 procent av det totala antalet grisar finns i Skåne och 14 procent av nötkreaturen.

Olika förändringar beroende på djurslag

Antalet företag med nötkreatur minskar kontinuerligt, främst vad gäller företag med mjölkkor. Däremot har varje enskilt företag med mjölkproduktion i genomsnitt allt fler djur. För mjölkkor har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat från 98 till 110 djur per företag. Sedan år 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken tredubblats samtidigt som nästan 80 procent av jordbruken med mjölkkor försvunnit. 38 procent av alla mjölkkor finns på de 12 procent av jordbruksföretag med mer än 200 mjölkkor.

För företag med får ser utvecklingen annorlunda ut. Under de senaste 5 åren har antalet jordbruksföretag med får förändrats ganska lite. Däremot har antalet djur per företag minskat, främst till följd av att de som har får har färre lamm. Andelen lamm i förhållande till vuxna i djur i juni månad har minskat kontinuerligt.

Även antalet jordbruksföretag med grisar har varit relativt oförändrat under den senaste 5-årsperioden. Däremot har antalet jordbruk inom olika kategorier av grisar minskat. Det blir alltså färre jordbruk med slaktgrisar, smågrisar etc. Ett tecken på att de jordbruk som har grisar specialiserar sig mer och mer.

Vill du veta mer?

Läs mer i statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2023.

Källa: Jordbruksverket. Foto: Urban Wigert

logo
Catharina Olsson Lindh