Skog

Svenska kolkrediter finansierar ökad biologisk mångfald

Foto: Elisa Coluccia, Unsplash.

Skogsägarnas kolkrediter finansierar ökad biologisk mångfald och klimatanpassning av de svenska skogarna.

Nu omsätts svenska naturbaserade kolkrediter på den svenska marknaden som bidrar till Parisavtalets Artikel 5, ”att bevara och om möjligt öka kolsänkan”.

Bidrar till flera saker

Kolkrediterna innehåller absoluta ton inbunden koldioxid, ökad biologisk mångfald och insatser för klimatanpassning. För köparna av kolkrediterna, företag som klimatkompenserar, handlar det om att bidra till flera saker samtidigt. Frågorna kring biologisk mångfald och ekosystem är lika viktiga som verksamhetens koldioxidutsläpp.

”Nu får vi ersättning för att öka skogens klimat och miljönytta, åtagandet är på 20 år rullande, vi garanterar att kolsänkan inte faller utan bevaras” säger skogsägare Per Egonson.

”Vi började med att certifiera ungefär 1500 hektar i enlighet med Initiativ 1415´s standard och metodik. Det har genererat nära 140 000 kr extra i årlig intäkt, vilket motsvarar 5-10% i ökat årligt skogsnetto. Det innebär naturligtvis ett stort åtagande som är inriktat mot att öka skogens tillväxt samt att utveckla skogens biologiska mångfald. Det innebär i praktiken skötsel av skogar med höga naturvärden inklusive nyckelbiotoper” säger skogsägare Anders Egonson

Om Initiativ 1415

1415 samarbetar med ägare till jord- och skogsbruk och ingår avtal om att öka den biologiska mångfalden eller koldioxidbindningen. Initiativ 1415 förespråkar ett aktivt hållbart skogsbruk som i stor utsträckning tar hänsyn till biologisk mångfald där nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden sköts, där rödlistade arters livsmiljöer bevaras och förstärks. Kolkrediterna säkerställer att ekonomiska medel avsätts till biologisk mångfald och klimatanpassning.

Källa: Initiativ 1415. Foto: Elisa Coluccia, Unsplash.