Jordbruk

Andel kvinnor med jordbruk i enskild firma ökar

Foto: Julia Elliot, Unsplash.

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. År 2023 fanns knappt 56 200 jordbruksföretag jämfört med ca 58 800 tre år tidigare, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes. Antal enskilda firmor som drivs av män minskade med knappt 3 000 samtidigt som antalet kvinnor med jordbruksföretag ökade med ca 200 under 2023 jämfört med 2020.

Jordbruksföretag med två hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark ökade i antal 2023 jämfört med 2020 medan övriga jordbruksföretag, med mellan 2,1 och 100 hektar åkermark, minskade i antal. Nästan två tredjedelar av åkerarealen 2023 fanns på företag med mer än 100 hektar åkermark.

Andelen kvinnor ökar

Antalet kvinnor som var jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till drygt 9 900 år 2023, vilket är ca 200 fler än 2020. Antalet män som var jordbruksföretagare i enskild firma minskade från knappt 43 800 till 40 800 mellan 2020 och 2023. Det innebär att andelen män som var jordbruksföretagare i enskild firma år 2023 uppgick till 80 procent och andelen kvinnor till 20 procent. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare år 2020 var 18 procent och år 2010 15 procent.

Stor andel av enskilda firmor drivs av personer över 65 år
38 procent av jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2023, vilket är en ökning jämfört med år 2020 då andelen var 36 procent. Kvinnor var generellt yngre än männen. Bland kvinnor som var jordbruksföretagare var andelen 65 år eller äldre knappt 31 procent medan andelen bland männen var 40 procent. Bland kvinnorna var drygt 31 procent yngre än 49 år, motsvarande andel bland männen var knappt 24procent.

Underlaget

Uppgifterna om antalet jordbruksföretag och jordbruksföretagare är resultat från den Strukturundersökning som genomfördes under 2023. Datum för de olika publiceringarna finns i publiceringsplanen.

Källa: Jordbruksverket