Skogsbruksindex: Minskad lönsamhet

Skogsbruksindex: Minskad lönsamhet

Lönsamheten i skogsbruket föll något under 2019 jämfört med 2018. Det framgår av Skogforsks Skogsbruksindex, som speglar virkets nettovärde i relation till kostnaderna för att bedriva skogsbruk.

Skogsbruksindex har sjunkit något på grund av en svag virkesprisökning samtidigt som mängden utförd skogsvård återgått till en mer normal nivå i södra Sverige och drivningskostnaderna fortsatt att öka. Med undantag för ungskogsröjning så har inte skogsvårdskostnaden per hektar ökat i någon större utsträckning.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar att den genomsnittliga virkesintäkten vid väg ökad med 1,6 % till 456 kr per m3 fub under 2019. Samtidigt ökade de totala skogsbrukskostnaderna på det egna skogsinnehavet med 5,5 %. Därigenom sjunker skogsbruksindexet marginellt jämfört med 2018.

Därför ökade kostnaderna

Här är de främsta skälen till att kostnaderna för skogsbruk ökade 2019 jämfört med 2018:

– I södra halvan av Sverige ökade drivningskostnaderna ytterligare då andelen försvårad drivning (avverkning och terrängtransport av virke) ökade på grund av stormfällningar i stormen Alfrida och barkborreangrepp.

– Mängden utförd skogsvård återgick till normala nivåer i södra Sverige efter en drastisk nedgång under den extremt torra sommaren 2018.

– Insatser för kompletterande plantering (hjälpplantering) ökade eftersom många plantor inte överlevde sommaren 2018.

– Kostnaderna för skogsbilvägar ökade, främst i norra Sverige.

– Medeltransportkostnaden från skog till industri ökade.

Drivningskostnaderna fortsätter att öka och jämfört med 2018 har kostnaden för normal slutavverkning har ökat med 4,7 % i hela landet och kostnaden för gallring har ökat med 2,7 %.

De försvårande avverkningarna är avsevärt dyrare än normala drivningar och slutavverkningskostnaden ökade med cirka 35 % i södra Sverige och 50 % i norra Sverige. Försvårad gallring har endast skett i södra Sverige och är avsevärt kostsammare än normal gallring. De avverkade träden är nästan dubbelt så stora.

Läs också

Nya sågarkläder från Jonsered

  Jonsered släpper nu en helt ny kollektion skyddskläder för motorsågsanvändare. De finns i tre serier speciellt anpassade för...

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar