Övrigt

5,7 miljarder i gårdsstöd

SolnedgångW
Den 2 december får 98 procent av lantbrukarna sitt gårdsstöd utbetalt. Den tidigare aviserade sänkningen av gårdsstödet blir inte så stort som tidigare sagts, den blir nu knappt 2,5 procent istället för drygt 4 procent.
– Ambitionen är som alltid att vi ska betala ut gårdsstödet så tidigt som möjligt till så många som möjligt. Gårdsstödet sänks efter beslut från EU, men sänkningen blir inte så stor som det först var tänkt vilket säkert är ett välkommet besked för många lantbrukare, säger Tjitte de Vries på jordbrukarstödsenheten på Jordbruksverket.
Gårdsstödet används för att bidra till att landets miljökvalitetsmål uppnås. Gårdsstödet har också stor betydelse för att upprätthålla inkomsterna inom det svenska jordbruket. Därigenom stimuleras olika aktiviteter på landsbygden.
Resterande del av gårdsstödet samt miljöersättningar, kompensationsbidrag och ersättning för extra djuromsorg för suggor betalas ut enligt ordinarie tidplan med början den 27 december.
I gårdsstödsutbetalningen räknas även det ökade värdet för betesmarker in. De lantbrukare som får del av värdeökningen är de som hade minst 1 hektar betesmark eller slåtteräng som var godkänd för gårdsstöd i sin SAM-ansökan 2012.