Storsatsning i Funbo-Lövsta

Storsatsning i Funbo-Lövsta
Så här blir det. I den 300 meter långa huskroppen ska så småningom 300 mjölkkor husera.

Så här blir det. I den 300 meter långa huskroppen ska så småningom 300 mjölkkor husera.

SLU bygger ny djuranläggning för forskning och undervisning inom lantbruket. I början av hösten 2009 togs det första spadtaget till nya djuranläggningar för lantbrukets produktionsdjur i Funbo-Lövsta, knappa milen sydost om Uppsala. Det innebar startskottet för ett projekt som beräknas kosta runt 300 miljoner.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala som är byggherre. Med satsningen vill man erbjuda de bästa möjligheter för undervisning och forskning gällande lantbrukets produktionsdjur; mjölkkor, svin och fjäderfän.
En byggsatsning av stora format pågår för fullt. Här ska fram emot höstkanten nästa år helt nya och toppmoderna djuranläggningar stå klara att tas i bruk.
Planerna för byggprojektet kom upp på bordet redan 2003. Det var då fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, fick uppdraget att se över möjligheterna för en nysatsning. De befintliga anläggningarna var nedslitna och inte alls så funktionella som ansvariga ville ha det.

-Den gamla anläggningen är byggd i mitten på 1970-talet och har gjort sitt, den har tjänat ut helt enkelt. Framförallt är den inte anpassad efter dagens krav, säger Mats Pehrsson, driftschef på Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur.
Att rusta upp det befintliga bedömdes inte vara aktuellt, nej, skulle området fortsätta vara en del av SLU:s forskningsverksamhet måste det ske en total förändring. Och så, i oktober 2008, fattade SLU:s styrelse det formella beslutet att genomföra byggprojektet ”Djuretablering Lövsta”, eller Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur som det egentligen heter. Ett år senare började byggandet.

Allt började här. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tar det symboliska första spadtaget flankerad av Lisa Sennerby Forsse, rektor på SLU, och Arvid Uggla, dekanus på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Allt började här. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tar det symboliska första spadtaget flankerad av Lisa Sennerby Forsse, rektor på SLU, och Arvid Uggla, dekanus på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

På Lövsta forskningscentrum växer nya stallar för mjölkkor, svin och fjäderfä sakta men säkert fram. Anläggningarna anpassas även för besöksverksamhet, rådgivningsträffar, konferenser och andra arrangemang, helt nära djurens vardagsmiljö.
-Visserligen har det hela tiden varit undervisning det handlat om men med det nya blir det ännu mer anpassat för den delen, säger Mats Pehrsson.
Nötanläggningen, där stallbyggnaden är 300 meter lång, kommer att ha plats för 300 mjölkkor av raserna SRB och SLB. Dessa ska hållas i lösdriftssystem och uteslutande användas för undervisning och forskning. I anslutning till nötstallarna finns över 50 hektar betesmark som bland annat kommer att användas för betesstudier.

Svinbesättningen omfattar 130 suggor i integrerad produktion inklusive uppfödning av cirka 2 000 slaktgrisar. I svinstallarna finns även 1 000 slaktsvinsplatser samt 100 tillväxtplatser. Under sommarhalvåret hålls en del grisar utomhus.
Två separata fjäderfästall ger möjlighet att bedriva försök med olika fjäderfäsorter samtidigt. Det ena fjäderfästallet får en avdelning med frigående värphöns samt en avdelning med värphöns i inredda burar. Stallet för värphöns består av inredda burar för cirka 1 500 hönor i en avdelning samt cirka 1 800 i traditionell golvhållning i den andra avdelningen. Till golvhållningen kommer det att finnas en uterastgård.
Det andra fjäderfästallet är avsett för slaktkyckling. Med modifieringar kan det även användas för unghöns och kalkoner.

Den totala byggytan för värphönsstallet är 1 000 kvadratmeter. Byggytan för slaktkycklingstallet är 500 kvadratmeter. I detta ingår, liksom för värphönsstallet, utrymmen för foderutrustning och serviceutrymmen för personalen. I båda stallarna finns även ett antal mindre rum utformade för studier. Slaktkycklingstallet ska även kunna användas till försök med unghönsuppfödning.
Hela nya anläggningen vid Lövsta omfattar totalt 30 000 kvadratmeter och projekteringskostnaden ligger på cirka 300 miljoner kronor. Inflyttningen av djur påbörjades så smått i början av november då värphönsen flyttade in. Till hösten 2011 ska hela anläggningen vara färdigbyggd och tagen i bruk.
När alla djur är på plats är tanken att anläggningen också ska öppnas upp för allmänheten.
-Vi kan hålla alla djurslag utomhus och kommer att ta emot studiebesök av folk i alla åldrar. Smittskyddsaspekter gör att studiebesöken måste ske gruppvis på avtalade tider, säger Mats Pehrsson.

SLU investerar också, i samarbete med Andersson & Tillman samt Faringe Kött och Slakt, 58 miljoner kronor i ett samägt slakteri. Anläggningen byggs för slakt och styckning och i slakteriet ska det slaktas nöt, gris och lamm. Man kommer att ta emot för slakt från närbelägna gårdar i Uppland samt SLU:s egna slaktdjur. Även slakt av ekologiskt uppfödda djur kommer att ske i anläggningen.
Forskare och studenter vid SLU väntas ha stor nytta av det nya slakteriet. Med det på plats kan hela livsmedelskedjan, från produktionen av djurfoder till förädlingen av slaktkroppar, studeras på Lövsta forskningscentrum. Slakteriet beräknas vara i full drift hösten 2012.

Men inte nog med detta. SLU satsar även på att bygga en biogasanläggning för 28 miljoner kronor.
-Allt stallgödsel som blir skall användas i biogasanläggningen. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på energi, både vad gäller uppvärmning och elektricitet, säger Mats Pehrsson.
När hela projektet är i hamn kommer Lövsta att ståta med norra Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning på mjölkkor, svin och fjäderfän.

Skiss över hur svinstallarna kommer att se ut.

Skiss över hur svinstallarna kommer att se ut.

Forskningscentrum, Lövsta

  • Byggstart: Hösten 2009.
  • Färdigt: Hösten 2011.
  • Byggherre: Sveriges Lantbruks Universitet, SLU.
  • Total byggyta: 30 000 m2.
  • Bekostnad: Drygt 300 miljoner kronor.
  • Övrigt: Djuranläggningarna som byggts och byggs vid Lövsta forskningscentrum består av stallar för nöt, svin och fjäderfän. Utöver dessa så byggs ett slakteri, kostnad 58 miljoner kronor, och en biogasanläggning, kostnad 28 miljoner kronor

Text: Ove Hansen Foto: Viktor Wrange Illustrationer: Tema

Plansilo, väggelement, gödselbehållare, spalt och betonginredning

Plansilo, väggelement, gödselbehållare, spalt och betonginredning

Gödselanläggning, mjölkningsanläggning, inredning och vattenkoppar

Gödselanläggning, mjölkningsanläggning, inredning och vattenkoppar

Leverantör av fönster

Leverantör av fönster

Linutgödsling med rostfria slädar och hydralisk utgödsling i kulvert

Linutgödsling med rostfria slädar och hydralisk utgödsling i kulvert

Totalentreprenör

Totalentreprenör

Isoleringsmaterial

Isoleringsmaterial

Vattenverk

Vattenverk

Ventilationsentreprenör

Ventilationsentreprenör

Läs också

Rullande ryggsäck

  När verktygsföretaget Expert lanserade sin ”Softbag” fick den mycket uppmärksamhet i media. Tanken med en mjuk verktygsväska som...

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar